4.1.16

ஞானக்கூத்தன் கவிதை வாசிக்கிறார்....


சமஸ்கிருதம்


ஞானக்கூத்தன் சமீபத்தில் எழுதிய கவிதையான சமஸ்கிருதம் என்ற கவிதையும் வாசிக்கிறார்.  கேட்கவும்


No comments: