Skip to main content
A±®l×


YÚ¡\ ùNlPmTW22 Bm úR§. AúNôLªj§Wu 81 YVÕ Ø¥kÕ 82YÕ YV§p A¥ GÓjÕ ûYd¡\ôo. Rª¯p ϱl©PlTP úYi¥V TûPlTô°L°p AúNôLªj§WàdÏm CPm EiÓ. CûRd ùLôiPôÓm ®RUôL, TôW§Vôo CpXj§p JÚ G°V ®Zô SPjR Esú[u. C§p GÝjRô[oLs TXÚm LXkÕùLôs[ úYiÓùUuß ®Úmסú\u. AYÚûPV ùSÚe¡ TZ¡V NL TûPlTô°LÞm, AúNôLªj§W²u YôNLoLÞm LXkÕùLôiÓ ®ZôûYf £\l©dL úYiÓùUuß úLhÓdùLôs¡ú\u. UôûX 5 U¦dÏ CkR ®Zô SPdL Es[Õ. ®Zô®p TeúLtL Es[YoLs ReLs ùTVoLû[j ùR¬Vl TÓjR úYiÓùUuß Au×Pu úLhÓdùLôs¡ú\u.
 
AZ¡V£eLo

Comments

Popular posts from this blog